Bezpečnosť podielových fondov

V tomto článku by som sa chcel venovať podielovým fondom a celkovo správcovským spoločnostiam trochu inak. Možno niektorých budem nudiť ale viac ako výkonnosti fondov sa budem venovať všeobecnejším veciam. Mal som pocit, že kolektívne investovanie sa už udomácnilo na Slovensku. Klienti si naň zvykli a vedia rozlíšiť pojmy podielový list, správcovská spoločnosť, podielový fond, diverzifikácia rizika a investičný horizont. Prekvapovali ma otázky typu bezpečnosti pri investovaní, garancií pri akcii správcovskej spoločnosti a rôzne iné. Budem sa im snažiť troška venovať a rozpísať ich.

Garancie a bezpečnosť

Tieto pojmy veľmi nejdú k sebe pri pojme investovanie. Predsa sa však nachádzajú fondy, ktoré garantujú klientom minimálne vrátenie investovanej čiastky alebo aj minimálny výnos. Môžeme sa pozrieť na zaistené fondy ( investujú väčšiu časť istiny zhruba 90-95% do dlhopisu a zvyšnú časť môžu napr. do akcií) alebo sú tu aj určité peňažné fondy, ktoré ponúkajú na mesačnej báze vyhlasovaný výnos. Taktiež som využíval a ponúkal klientom akcie vyhlásené správcovskými spoločnosťami garantujúce vyhlásený výnos pri investícií na určitý čas. Inak už zo zákona vieme, že výkonnosť, ktorú dosiahol podielový fond v minulosti nie je zárukou budúcich výnosov.

Aká je teda bezpečnosť a prečo si vybrať investovanie do podielových fondov. Môžeme to zobrať z viacerých strán:

1. Oddelená ekonomika spoločnosti od klientov. Jeden účet je účet spoločnosti a druhý je účet fondu. Správcovská spoločnosť vlastne robí len servis pre klientov. V mene   klientov a na (ich) účet fondu nakupuje alebo predáva cenné papiere alebo akcie alebo aj komodity, čo záleží od štatútu teda orientácie fondu.
2. Správcovská spoločnosť musí mať licenciu ministerstva financií-teda byť obchodník s cennými papiermi
3. Na obchodovanie dozerá depozitár- teda banka ktorá ručí za to aby sa obchodovalo v zmysle štatútu, ak nie vypláca zo svojich zdrojov klientov.
4. Dohľad NBS
5. Účtovná uzávierka musí skontrolovaná nezávislým auditórom a zverejnená na webovej stránke a v celoštátnom periodiku
6. Podielové fondy neposkytujú pôžičky a teda sa nedajú vytunelovať
7. Garančný fond investícií

Tu by som si ešte dovolil poznamenať, že to neznamená ak klient investuje do akcií a príde k poklesu, že mu bude jeho strata vykrytá z garančného fondu, toto je burzová strata.

Výnos a investičný horizont

Pri kúpe podielových listov by si mal klient stanoviť investičný horizont teda dobu na akú chce investovať a tú by mal aj dodržať. Pri stanovovaní investičného horizontu si môžeme pomôcť niektorými pojmami:

1. Benchmark-porovnávací index nášho fondu z ostatnými podobnými fondami
2. Durácia-stanovuje návratnosť finančných prostriedkov pri investovaní do fondu
3. Rizikový profil fondu- (akciové fondy ho mávajú najväčší, peňažné najmenší) rizikom sa myslí dočasný pokles podielovej jednotky