Prečo vôbec investovať?

Základnou otázkou, na ktorú by mal každý investor poznať odpoveď je: prečo investovať? Prečo viazať peňažné prostriedky za účelom dosiahnutia neurčitého budúceho výnosu? Prečo peňažné prostriedky odložiť (tzn. investovať) a minúť ich neskôr?
„Neinvestujeme preto, aby sme dosiahli výnos, ale preto, aby sme dosiahli svoje potreby a ciele“

Môže to byť napr. vzdelanie detí, dôchodok, nadobudnutie hnuteľnosti alebo nehnuteľnosti (auto, byt, dom a pod.). Investori sú rôzni, majú iné očakávania, potreby a ciele. Majú odlišnú predstavu o požadovaných výnosoch a stabilite ich dosahovania, investičnom horizonte a iných skutočnostiach, ktoré je pri výbere vhodnej investície potrebné zvážiť. Aj tieto skutočnosti, boli príčinou vzniku veľkého množstva rôznych podielových fondov.
„Podielové fondy = individuálny prístup“

Čo to je - podielový fond?

Podielový fond predstavuje akúsi pokladničku, do ktorej vložili svoje peňažné prostriedky viacerí jednotlivci - investori. Podielový fond spravuje správcovská spoločnosť, ktorá investuje tieto peňažné prostriedky v mene investorov do cenných papierov v súlade s investičným zámerom podielového fondu.

Aké sú základné typy podielových fondov?

Riziko , výnos a čas sú nerozluční "priatelia" - čím vyšší výnos chcete dosiahnuť, tým musíte podstúpi vyššie riziko. Čím vyššie riziko chcete podstúpiť, tým je potrebné investovať na dlhší čas.
Základné rozdelenie fondov:

peňažné fondy investujú do krátkodobých dlhových cenných papierov (dlhopisy, štátne pokladničné poukážky, depozitné a vkladové certifikáty a pod.) a iných nástrojov peňažného trhu (cenné papiere so splatnosťou kratšou ako 1 rok). Hlavnou úlohou peňažných fondov je uchovanie hodnoty investície investora a dosahovanie nižšej, ale stabilnej miery zhodnotenia. Minimálny investičný horizont by mal predstavovať 6 mesiace.

dlhopisové fondy investujú do dlhových cenných papierov (aj do nástrojov peňažného trhu). Vo všeobecnosti je ich hlavnou úlohou dosahovanie stabilnej miery zhodnotenia, pri vyššej nestabilite (v porovnaní s peňažnými fondmi). Na druhej strane sú dlhopisové fondy bezpečnejšie ako akciové fondy (v prípade bankrotu spoločnosti má majiteľ dlhopisu prednosť pred akcionárom). Minimálny investičný horizont by mal byť rovný durácii fondu.

zmiešané fondy investujú do dlhových cenných papierov a akcií. Zmiešané fondy podľa pomeru akcií a dlhopisov je možné rozdeliť na: defenzívne (max. 30% akcií), neutrálne (max. 50% akcií) a dynamické (viac ako 50% akcií). Predstavujú akúsi strednú cestu medzi dlhopismi a akciami. Minimálny investičný horizont závisí od pomeru dlhopisov a akcií, u defenzívnych predstavuje minimálne 3 roky.

akciové fondy investujú do akcií. Investor, ktorý sa rozhodne investovať do akcií by si mal uvedomiť nevyhnutnosť poklesov cien akcií a mal by byť na tieto výkyvy psychicky pripravený. Začínajúci investor by sa mal orientovať na stabilnejšie segmenty akciových trhov tzv. "blue chips" . Čím je investičný horizont dlhší, tým rastie pravdepodobnosť, že na konci investičného horizontu dosiahne investor akciovom fonde vyšší výnos ako v dlhopisovom alebo peňažnom fonde. Minimálny investičný horizont predstavuje 5 rokov, v prípade dynamických akciových fondov by mal byť dlhší.

fondy fondov predstavujú moderné investičné riešenie, keď portfólio fondu fondov je tvorené podielmi iných podielových fondov (peňažné, dlhopisové, akciové fondy), prípadne alternatívnymi investíciami (napr. realitné investície). Hlavná výhoda takéhoto riešenia spočíva v aktívnej správe portfólia a znížení rizika diverzifikáciou portfólia. Odporúčaný minimálny investičný horizont závisí od podielu akciovej zložky v portfóliu fondu fondov, avšak min. 2 - 7 rokov.

Realitné fondy investujú do trhu nehnuteľností. Komu je fond určený:
Fond je určený pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície v eurách a ktorí uvažujú investovať peniaze na dlhé obdobie za účelom dosiahnutia vyšších výnosov ako ponúkajú dlhopisové podielové fondy pri prijateľnej miere rizika. Investori by mali byť ochotní investovať svoje prostriedky na obdobie dlhšie ako 5 rokov.

Zaistené fondy umožňujú mimoriadne bezpečný spôsob uloženia peňazí. Klient vie aký môže očakávať výnos ,poprípade ako je chránený v prípade prepadu trhu.Zároveň však ak si správcovská spoločnosť ponechá časť výnosu ak zhodnotí finančné prostriedky vyšším ako deklarovaným výnosom.Nazýva sa to,že klient participuje na výnose.

Výhody investovania

Možnosť dosiahnuť vyšší výnos

Skúsenosti z vyspelých finančných trhov ukazujú, že prostredníctvom podielových fondov je možné dosiahnuť vyšší výnos ako prostredníctvom klasických bankových produktov.

Historicky, z hľadiska dlhého časového obdobia dosahujú akciové fondy vyššiu výkonnosť ako dlhopisové alebo peňažné fondy (historický výnos však nie je zárukou budúcich výnosov). Pri dostatočne dlhom investičnom horizonte, je vyššia nestabilita akciových fondov pozitívne odmeňovaná vyšším výnosom. Krátky investičný horizont skôr predurčuje orientáciu na stabilnejšie investície (peňažné alebo dlhopisové fondy). V konečnom dôsledku aj stabilnejšie investície ponúkajú vyšší výnos ako napr. termínované vklady.

Rozloženie rizika a nízke náklady

Podielový fond investuje do veľkého množstva cenných nástrojov alebo investičných nástrojov, čím rozkladá (znižuje) riziko. Pri nákupe alebo predaji väčšieho objemu cenných papierov, čo je v prípade podielového fondu bežné, sú náklady súvisiace s transakciou v prepočte na jeden cenný papier výrazne nižšie ako pri kúpe jedného cenného papiera individuálnym investorom.

Vysoká dostupnosť peňazí, neviazanosť vkladu

Peňažné prostriedky nie sú v podielovom fonde viazané a neuplatňujú sa žiadne výpovedné lehoty. Aj v prípade, že investujete do fondu s dlhodobým, napr. päťročným investičným horizontom, môžete kedykoľvek požiadať o vyplatenie podielov a správcovská spoločnosť je zo zákona povinná podielové listy vyplatiť bez zbytočného odkladu po doručení úplnej žiadosti.

Možnosť výberu investičnej stratégie

Investovanie prostredníctvom podielových fondov ponúka investorovi možnosť výberu investičnej stratégie, a teda možnosť výberu budúcich výnosov, ktorej zodpovedá určité riziko.

Garancie
Zákon o kolektívnom investovaní

Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní upravuje činnosť správcovských spoločností a podielových fondov. Podľa tohto zákona môžu v oblasti kolektívneho investovania podnikať iba správcovské spoločnosti, ktoré získali na túto činnosť licenciu. Zákon stanovuje, že majetok fondu môže byť investovaný iba do vymedzených druhov cenných papierov a nástrojov peňažného trhu. Zákon upravuje pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ktoré musia správcovské spoločnosti dodržiavať pri investovaní majetku podielových fondov, čím sa sleduje obmedzenie dopadu nepriaznivého vývoja jedného cenného papiera na celý fond.

Dohľad Národnej banky Slovenska

Nad celým procesom investovania bdie Národná banka Slovenska ako najvyšší dozorný orgán v oblasti kapitálového trhu. Národná banka Slovenska rozhoduje o udelení licencií pre činnosť správcovských spoločností, schvaľuje vznik a štatúty podielových fondov a kontroluje správcovské spoločnosti, či dodržiavajú zákonné predpisy a konajú v záujme investorov.

Depozitár

Funkcia depozitára je rovnako vymedzená zákonom o kolektívnom investovaní. Hlavnou úlohou depozitára je dohliadať na dodržiavanie zákonom stanovených pravidiel. Majetok vo fonde je zverený depozitárovi, ktorý takto získava úplný prehľad o všetkých transakciách s majetkom vo fonde. Depozitár je garantom dodržiavania zákona a práv investorov zo strany správcovskej spoločnosti, je zodpovedný za správne určenie hodnoty majetku vo fonde a z toho vyplývajúceho kurzu podielu.

Samostatné účtovníctvo fondu

O majetku fondu vedie správcovská spoločnosť oddelené účtovníctvo, čo znamená, že záväzky správcovskej spoločnosti nemôžu byť hradené z majetku vo fonde. Náklady fondu sú vymedzené zákonom a majetok vo fonde sa môže použiť iba za účelom investovania v medziach zákona. Účtovná závierka podielového fondu, ako aj správcovskej spoločnosti, musí byť overená audítorom.